עורך דין אילן שרקון מסביר: איך כותבים וחותמים על צ'ק בצורה תקינה?

צ'ק משמש כתחליף נוח לתשלום בכסף מזומן ורבים משתמשים באמצעי זה בתכיפות למסחר ולשירותים שונים. בנושא זה מתעוררות שאלות משפטיות רבות הן במישור האזרחי והן בפלילי, שרבים מאיתנו, למרות שכיחות הפעולה, לא נותנים עליהם את הדעת יתר על המידה. עו"ד אילן שרקון מסביר: איך לכתוב ולחתום על צ'ק כמו שצריך.

"צ'ק מוגדר כפקודה ללא תנאי מאת אדם אל הבנק חתומה בידי נותנה, בה נדרש הבנק לשלם לאדם פלוני או לפקודתו סכום כסף מסוים עם דרישה", ציין עורך דין אילן שרקון. "על פי לשון ההגדרה נדרשים שני תנאים שבלעדיהם אין כלל צ'ק".

כתב: הכלל הוא שללא כתב אין צ'ק. אין הצ'ק חייב להיות כתוב דווקא על טופס שהוצא על ידי הבנק אלא מותר לכתבו בכל דרך שהיא, ואפילו ניתן לעשותו בפקס. כל שינוי של הכתב על גבי הצ'ק עלול לגרום לביטולו, ואם ישנה סתירה בן הסכום במילים לסכום הרשום בספרות, הסכום במילים גובר.

החזקה בדיני שטרות, ובכלל זה צ'קים, הינה שמי שמחזיק בצ'ק הינו "אוחז כשורה", דהיינו בתביעה מכח שטר ו/או בהליכי מימוש הצ'ק נטל ההוכחה שהאוחז זייף את המסמך או רימה וכו' הינו על הנתבע (בדרך כלל נטל ההוכחה במשפט אזרחי הוא על התובע). יחד עם זאת, אם ישנם שינויים על גבי הצ'ק או אם הצ'ק לא נכתב על גבי טופס סטנדרטי או בכתבי יד שונים, אוחז הצ'ק אינו "כשר" ונטל ההוכחה עליו.

חתימה: "ללא חתימת בעל הצ'ק אין לצ'ק כל נפקות", מסביר אילן שרקון. "אדם פרטי רשאי לחתום בטביעת אצבע, בראשי תיבות, בשם מסחרי ובחותמת גומי (בתנאי שהיא העתק חתימתו). חברה יכולה לחתום רק מכוח הרשאה בתקנונה ודי בחותמת הגומי שלה (אלא אם ישנה הוראה אחרת בתקנון".

יתר התנאים כגון תאריך וסכום הצ'ק ניתנים להשלמה על ידי מחזיק הצ'ק (אלא אם יוכל שלא ניתנה הרשאה מבעל הצ'ק לכך). באשר למועד הפרעון, יש להציג את הצ'ק בזמן סביר לאחר התאריך הנקוב. בפועל הבנקים מכבדים צ'קים עד שישה חודשים לאחר התאריך הנקוב.

שרטוט הצ'ק (קרוס)

עו"ד אילן שרקון ציין כי :"אם אין שרטור רשאי האוחז לפנות לבנק בעל הצ'ק ולבקש את כל פרעונו במזומן. באמצעות השרטוט ניתן למנוע זאת והאוחז חייב להפקיד את הצ'ק בבנק ולשם הפרעון יפנה בנק זה לבנק בעל הצ'ק בהוראה לפרוע את הצ'ק".

שרטוט מיוחד: השרטוט יכול להיות כללי וכן מיוחד, דהיינו בין שני הקווים יהא נקוב שם הבנק והצ'ק יפרע רק אם יוצג לבנק (בעל הצ'ק) על ידי הבנק ששמו נקוב בצ'ק.